Ouderbijdrage

Jaarlijks vragen wij van de ouders/verzorgers drie bijdragen/donaties per leerling voor in totaal €745 (2023-2024). Uiteraard is er een coulanceregeling beschikbaar, waar ouders die het betreft, aanspraak op kunnen maken.

Voor het schooljaar 2023-2024 zijn de ouderbijdrage als volgt opgebouwd:

Overblijfbijdrage:€ 320
Vrijwillige ouderbijdrage:€ 225
Vrijwillige donatie:€ 200
Totaal:€ 745

De betaling van de ouderbijdrage van € 225,- plus de overblijfbijdrage van € 320,- verloopt centraal via onderwijsadministratiekantoor OOG van de Peetersschool. In het najaar van 2023 krijgt u een betalingsverzoek voor het hele lopende schooljaar.

Coulanceregeling

Voor ouders die vrijstelling van de ouderbijdrage willen aanvragen is er een coulanceregeling beschikbaar. Hiervoor kunnen zij rechtstreeks contact opnemen met de directie en/of de penningmeester van het bestuur (directie@peetersschool.nl en/of bestuur@peetersschool.nl).

Vrijwillige donatie

De “Stichting tot steun van de Peetersschool” is opgericht met als doel het bijzondere, kleinschalige karakter van onze school te waarborgen. 

Zo verzorgt de Steunstichting onder meer de financiering van onze vakleerkrachten (Gym 2 dagen per week, Beeldendevorming, muziekles, drama). Door de inzet van vakleerkrachten kunnen wij klassenverkleining aanbieden. Terwijl de halve klas een vakles heeft, heeft de andere helft van de kinderen taal, spelling, begrijpend lezen of rekenen van de eigen groepsleerkracht. Hierdoor kunnen wij meer maatgerichte stofverwerkingen en aandacht aan onze leerlingen bieden.

Daarnaast levert de Steunstichting op projectbasis financiering voor investeringen die niet uit het reguliere schoolbudget kunnen worden verkregen. Zoals bijvoorbeeld ondersteunend (les)materiaal, waardoor de afgelopen jaren de aanschaf mogelijk was van; digi-borden, chromebooks, keyboards, actuele boeken voor de bibliotheek, nieuw meubilair, licht- & geluidsinstallatie in de aula. De bestemming van de gelden wordt (per jaar) vastgesteld in overleg met het team en het schoolbestuur.

Om ons veelzijdig curriculum te kunnen (blijven) aanbieden gebruiken wij enerzijds de reguliere/beschikbare subsidies van de Gemeente Amsterdam. Anderzijds zijn wij afhankelijk van en beroepen wij ons op donaties. Daarom vraagt de Steunstichting aan ouders/verzorgers een jaarlijkse vrijwillige donatie van minimaal € 200,-per leerling. Iedere extra bijdrage wordt enorm gewaardeerd (en is bij het vastleggen van een meerjarige donatie fiscaal aantrekkelijk via de ANBI-status van de Steunstichting).

Tijdens de jaarlijkse ALV in juni vertelt de Steunstichting over de inkomsten en uitgaven van afgelopen schooljaar en de wervingsprojecten voor het komende schooljaar. 

Lees meer over de Steunstichting.