Organisatie

De organisatie bestaat uit het team van leerkrachten en vakleerkrachten, en daarnaast een conciërge, administratief medewerker, intern begeleider en directie die de dagelijkse leiding voert. De eindverantwoordelijkheid voor het schoolbeleid ligt bij het Dagelijks Bestuur, gecontroleerd door het Algemeen Bestuur, die beide bestaan uit ouders van school. Onze MR geeft vorm aan de inspraak op het schoolbeleid.

Team

Er zijn ongeveer twintig leerkrachten, inclusief de vakleerkrachten voor muziek, beeldende vorming en gymnastiek. Het team is jaarlijks bezig zich verder te professionaliseren; zowel individueel als in teamverband. De leerkrachten vergaderen volgens een vaste kalender, plenair of in bouwbijeenkomsten: kleuterbouw, onderbouw (groep 1 t/m 4), bovenbouw (groep 5 t/m 8).

Bij taken die niet direct te maken hebben met het onderwijs, zoals het onderhoud van het gebouw, hulp bij de overblijf of het organiseren van activiteiten onder of na schooltijd wordt het team ondersteund door ouders.

Vereniging & Bestuur

De Peetersschool is een schoolvereniging. Ouders zijn automatisch lid en kunnen zitting nemen in het bestuur. Nieuwe leden van het bestuur worden, na een selectieperiode, benoemd op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Er is een Algemeen Bestuur (AB) en een Dagelijks Bestuur (DB). De algehele dagelijkse leiding van de school ligt in handen van de directeur. Deze is daartoe gemandateerd door het bestuur, dat toezicht houdt op de manier waarop de school wordt geleid.

Het Dagelijks Bestuur vergadert maandelijks met de directie en heeft een intensief contact met het schoolteam en de ouders. Het AB heeft een toezichthoudende rol. Het DB legt over het gevoerde beleid vier keer per jaar verantwoording af aan het AB.

Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, meestal medio juni, legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid, licht nieuwe plannen voor het volgende schooljaar toe en stelt samen met de leden de hoogte van de contributie (ouderbijdrage) vast voor het komende schooljaar. 

Groepsleerkrachten, Intern Begeleider (IB-er) en de directeur zijn het eerste aanspreekpunt voor ouders bij vragen of problemen. In tweede instantie kan (een van de leden) van het bestuur benaderd worden, bij voorkeur per e-mail: bestuur@peetersschool.nl

Dagelijks Bestuur:
Barbara Verhallen – voorzitter
Onno Baneke – vice-voorzitter
Anna Reimers – van Griethuijsen – secretaris
Joël Wessels – penningmeester
Victor Schut – lid

Algemeen Bestuur:
Krishna Taneja
Ruben Maase
Paul Carstens
Patricia Post

MR

De wettelijke taak van de medezeggenschapsraad (MR) is gestalte te geven aan de inspraak van ouders en leerkrachten bij de besluitvorming van het schoolbestuur. De MR heeft advies- dan wel instemmingsrecht in velerlei onderwerpen, zoals de schooltijden, ontwikkelplannen voor de school en de jaarkalender.

De MR bestaat uit vier leden, twee ouders en twee teamleden en wordt in principe voor drie jaar gekozen. 

Rose Wiewel (ouder)
Stijn Bokhove (ouder)
Lisa Brokelman (teamlid)
Karin Bakker (teamlid)