Ons onderwijs

Wij bieden kinderen een duidelijke structuur die houvast geeft, maar tegelijk ruimte overlaat voor eigen verantwoordelijkheid.

Klassen

De Peetersschool heeft 9 groepen; 3 kleutergroepen waarin kinderen van groep 1 en 2 samen zitten en vanaf groep 3 is er van iedere groep één klas. Om aan onze hoge eisen (individuele) leerlingenzorg te kunnen voldoen, verdelen we de kleuters over drie groepen. In de groepen daarboven werken we met onderwijsassistenten en vakleerkrachten waarmee we kwalitatief goede lessen én klassenverkleining realiseren. 

Kleuters

  • Aan het begin van het schooljaar starten de kleutergroepen klein; met zo ongeveer 17 kinderen per groep. Gedurende het schooljaar stromen nieuwe vierjarigen in tot groepen van maximaal 25 kinderen.
  • Binnen de kleuterbouw wordt gewerkt aan de hand van een thema en ligt de focus op spelend leren.
  • Kleuters spelen minimaal 2 keer per dag buiten op ons eigen schoolplein, hebben gym van onze vakdocent en MRT-er (motorisch remedial teacher) en worden eveneens motorisch gescreend.
  • Een aantal keren per week werken we met open klassen; kinderen mogen dan ook in andere klassen en op de gang spelen

Groep 3 t/m 8

  • Vanaf groep 3 zijn er maximaal 30 kinderen in een groep. 
  • Een aantal keren per week vindt er klassenverkleining plaats door de inzet van vakdocenten; vakdocenten geven les in een halve groep waardoor de eigen leerkracht ook in de klas met een halve groep aan de kernvakken (rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen) werkt. 
  • We proberen de schooldagen zo voorspelbaar mogelijk te maken voor de kinderen. In iedere groep staat de planning op het bord en de dagen hebben een vast ritme.
  • De leerkracht geeft korte klassikale instructies en als de kinderen aan het werk gaan loopt de leerkracht een vaste hulpronde en biedt kinderen (individuele) hulp waar nodig.
 
 

Klassikaal en op maat

In de basis is ons lessysteem klassikaal; dit betekent dat alle kinderen in een groep aan dezelfde vakken en kerndoelen werken. De instructie en verwerking zijn gedifferentieerd, oftewel passend bij het kind, zowel op tempo als op niveau. Ieder individueel kind kan zich zo ontwikkelen op een manier die bij hem of haar past. 

Leerlingen die een zetje nodig hebben krijgen extra uitleg. Anderen dagen we juist wat meer uit. Zowel de hoeveelheid en inhoud van de stof, als de uitleg wordt aangepast op de leerling. Want ieder kind leert anders en heeft eigen talenten. Zo houden we onze leerlingen aangehaakt, een voorwaarde om door te blijven ontwikkelen.

Extra uitleg - verlengde instructie

Wanneer een leerling een bepaald onderwerp lastig vindt en na de klassikale instructie niet zelfstandig aan het werk kan, geeft de leerkracht, soms met behulp van de onderwijsassistent, een extra instructie in een kleine groep. Na een korte instructie op het lesdoel starten zij gezamenlijk met het werk; daarna kunnen ook zij zelfstandig aan het werk gaan.

Leerlingvolgsysteem

Alle gegevens van de leerlingen worden opgeslagen in een leerlingvolgsysteem. Op de Peetersschool gebruiken we daarvoor Parnassys. In Parnassys worden toetsresultaten, gespreksverslagen en andere documenten bewaard die gaan over de ontwikkeling van een leerling. Als ouder krijg je een inlogcode om op de pagina van je kind(eren) in te loggen en kun je de toetsresultaten inkijken.