Communicatie

Communicatie met ouders/verzorgers vinden wij heel belangrijk. Op onze school werken we daartoe met het ouderportaal van Parro en Parnassys. Wij versturen regelmatig een Nieuwsbrief, er zijn ouderavonden, leerlinggesprekken en op verschillende momenten per jaar is er een gezellig samenzijn.

Hoewel we op de Peetersschool ons uiterste best doen om alles zo goed mogelijk te laten verlopen, kan het voorkomen dat het anders loopt dan verwacht. In dat geval blijven we ook graag met elkaar in gesprek via de klachtenprocedure of kan je terecht bij de vertrouwenspersoon. Over al deze onderwerpen lees je hieronder meer.

Note: at the Peetersschool we warmly welcome children with an international background. Please take into account that our school is a Dutch speaking primary school and all school communication is in Dutch.

Parro en Parnassys

Ouders krijgen een inlog voor de ouder-app en kunnen zo op de hoogte blijven van het reilen en zeilen van hun kind(eren) bij ons op school. Regelmatig wordt via Parro de Nieuwsbrief toegestuurd waarin allerlei praktische en onderwijsinhoudelijke informatie staat. Ook de schoolvakanties, studiedagen en uitjes en zijn in Parro te vinden. Via de app kunnen ouders bovendien met de (groeps)leerkrachten communiceren. Een kind ziekmelden gebeurt ook via Parro.

Per groep wordt regelmatig nieuws en foto’s uit de klas gedeeld, maar ook schrijf je je via de Parro app in voor voortgangsgesprekken met de leerkracht of worden hier vrijwilligers gevraagd voor uitjes.

Het ouderportaal van Parnassys kun je gebruiken om de schoolresultaten van je kind te volgen. Deze resultaten worden twee keer per jaar geduid in het schoolrapport en in de voortgangsgesprekken van de kind(eren).

Schoolkrant

Twee keer per jaar verschijnt de schoolkrant die wordt uitgebracht door een redactie van leerlingen en ouders. Het is niet alleen erg leuk om deze samen te maken maar de kinderen vinden het ook erg leuk om deze te lezen en meer te weten te komen over de andere klassen en de juffen en meesters.

Klachten en vertrouwenspersoon

Hoewel we als Peetersschool ons uiterste best doen om alles zo goed mogelijk te laten verlopen, kan het voorkomen dat het anders loopt dan verwacht. De Peetersschool heeft ook in dat geval een open communicatiestructuur waarover je hieronder meer kan lezen. Zo weten alle ouders wanneer nodig de leerkrachten, de directeur, het bestuur of externe routes te vinden.

Als je ergens vragen over hebt of het met iets oneens bent, maak je dat in eerste instantie kenbaar aan de desbetreffende groepsleerkracht / vakleerkracht. 

De directeur kun je e-mailen of bellen voor zaken van algemeen belang of als je het gevoel hebt, dat je bij de leerkrachten met jouw vraag en/of opmerkingen niet verder komt. Het bestuur kan je benaderen voor verenigingszaken en wanneer je er in voornoemde gevallen niet uitgekomen bent. 

Tenslotte is ook een externe klachtencommissie voor de Peetersschool die een klacht onderzoekt en het dagelijks bestuur hierover adviseert. Het dagelijks bestuur is daarvoor aangesloten bij de klachtencommissie van Verus, te bereiken via 0348-744444 of info@verus.nlDeze klachtencommissie geeft gevraagd of ongevraagd advies aan het dagelijks bestuur over het nemen van maatregelen en overige door het dagelijks bestuur te nemen besluiten. 

Op onze school zijn voor de kinderen binnen het KIVA programma twee leerkrachten als interne vertrouwenspersonen aangesteld; Maaike van den Hombergh en Daniëlle Sijmons. De kinderen kunnen hen benaderen via de brievenbus in de hal.

De Peetersschool heeft voor ouders eveneens een vast externe vertrouwenspersoon, Minke Fuijkschot van onderwijsorganisatie het ABC. Zij is te bereiken via 06-31631673 of mfuijkschot@hetabc.nl.