Algemene Voorwaarden

Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van de Peetersschool (hierna “wij”, “ons” of “onze”) en regelen de rechtsverhouding tussen de gebruiker van de website (hierna “u” of “uw”) en de Peetersschool.

1.2 Door gebruik te maken van onze website stemt u in met deze algemene voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van onze website.

Gebruik van de website

2.1 Onze website is bedoeld voor informatieve doeleinden en het verstrekken van informatie over onze school en diensten. U stemt ermee in om de website alleen te gebruiken voor wettige doeleinden en op een manier die de rechten van anderen en de goede werking van de website niet schaadt.

2.2 Het is niet toegestaan om de website te gebruiken op een manier die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van de Peetersschool of anderen, of op een manier die schadelijk, beledigend, bedreigend, lasterlijk, ongepast of onwettig is.

2.3 U bent verantwoordelijk voor het waarborgen van de vertrouwelijkheid van eventuele inloggegevens of andere toegangscodes die u van ons ontvangt. U stemt ermee in om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeoorloofd gebruik van uw account of enige andere inbreuk op de beveiliging.

Inschrijfformulieren

3.1 Indien u gebruik maakt van de inschrijfformulieren op onze website, stemt u ermee in dat u de gevraagde informatie naar waarheid en volledig verstrekt.

3.2 De informatie die u verstrekt op de inschrijfformulieren zal vertrouwelijk worden behandeld en gebruikt worden voor het verwerken van uw inschrijving en de daarbij behorende administratieve processen.

3.3 Wij behouden ons het recht voor om uw inschrijving te weigeren of te annuleren indien blijkt dat de verstrekte informatie onjuist, onvolledig of misleidend is.

Intellectuele eigendomsrechten

4.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van onze website, waaronder maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo’s, video’s, audio en software, zijn eigendom van de Peetersschool of haar licentiegevers en worden beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.

4.2 Het is niet toegestaan om de inhoud van onze website te kopiëren, reproduceren, wijzigen, distribueren, publiceren, verkopen, afgeleide werken te creëren of anderszins gebruik te maken van de inhoud zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Beperking van aansprakelijkheid

5.1 Wij streven ernaar om de informatie op onze website zo nauwkeurig en actueel mogelijk te houden. Echter, wij kunnen geen garantie geven voor de volledigheid, juistheid, tijdigheid of geschiktheid van de informatie op de website.

5.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg- of speciale schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van onze website, inclusief maar niet beperkt tot schade als gevolg van verlies van gegevens, inkomsten, winst of reputatie.

Wijzigingen en beëindiging

6.1 Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig deze voorwaarden te controleren op eventuele wijzigingen.

6.2 Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de website geheel of gedeeltelijk te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

7.1 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

7.2 Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam, Nederland.

Contactgegevens

Peetersschool
Richard Holstraat 8
1071 SM Amsterdam
Telefoon: 020 – 662 59 97
E-mail: basisschool@peetersschool.nl

Door gebruik te maken van onze website verklaart u deze algemene voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en ermee akkoord te gaan.