Jongen met blokken

Ons onderwijs

Ons onderwijs is in de basis modern klassikaal. Dat betekent dat een leerkracht voor in de klas staat. De aansturing van de groep is echter gedifferentieerd in minimaal drie niveau's.

We werken met jaargroepen. Vanaf groep 3 zitten kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar in de klas. Leerlingen die aangepaste aandacht nodig hebben krijgen extra instructie in een kleinere groep. Ook worden sommige leerlingen begeleid door een Plusleerkracht. In elke klas is een Digibord aanwezig en meerdere computers.

Zelfstandig werken
Wij laten de kinderen zelfstandig werken volgens een vast model voor klassenmanagement. Door middel van vaste hulprondes, vragenkaartjes en een stoplichtsysteem leren de kinderen hun werk steeds zelfstandiger organiseren en worden alle kinderen door de leerkracht gezien. Daarbij werken kinderen ook met een weektaak: hierdoor weten ze vooraf welke opdrachten ze in een bepaalde periode moeten maken. Zo kunnen kinderen zelfstandig met de volgende opdracht doorgaan, die het beste aansluit bij hun eigen tempo, aanleg en belangstelling. Op het bord staat het lesrooster en de lesstof van de dag vermeld. In de weektaak staan opdrachten waar kinderen zelfstandig aan moeten werken. Wij proberen daarbij zo goed mogelijk aan te sluiten bij de interesses en behoeftes van het kind. Regelmatig wordt leerstof aangeboden in aparte instructiegroepen of in plusgroepen.

Leerlingvolgsysteem
De resultaten van de kinderen worden bijgehouden in een leerlingvolgsysteem. Op die manier kunnen wij snel voorsprong of achterstanden signaleren bij kinderen. Wij volgen kinderen in hun ontwikkeling op cognitief, sociaal-emotioneel en motorisch gebied.

’t Peetertje
De school werkt samen met halve dagopvang 't Peetertje, maar is bestuurlijk gescheiden. Klik  hier  voor meer informatie. 

Clubjes
We hebben tijdens en na school diverse clubjes zoals ballet, schaken, typcursus en programmeren. Aan het begin van het schooljaar kan hiervoor ingeschreven worden. Daar zijn overigens extra kosten aan verbonden.

Schoolgids
Wilt u alle informatie over de Peetersschool in een overzichtelijk document, download dan hier de schoolgids. Het laatste hoofdstuk (hoofdstuk 10) bevat gegevens die elk jaar wisselen, zoals vakantieregelingen, het team, clubjes, kosten, etcetera. 

Kwaliteit
Als u meer wilt weten over de Peetersschool, dan vindt u ook informatie op www.scholenopdekaart.nl  Deze site geeft inzicht in de resultaten en andere gegevens (oordeel onderwijsinspectie, aantal leerlingen, schoolpopulatie, enzovoort). 

Jaargroepen
Kleutergroepen 1 en 2:
In 3 kleutergroepen (groep 1 en 2) zitten 4- tot 6-jarigen bij elkaar. Door de instroom van 4-jarigen groeien deze heterogene kleutergroepen gedurende het jaar van circa 18 tot 28 leerlingen. In de kleuterklassen werken we meer ontwikkelingsgericht. De kinderen maken zich begrippen en vaardigheden eigen via hun spel. Het sociale gedrag ontwikkelt zich heel snel in deze periode, waarbij oudere kleuters vaak een voorbeeld vormen voor de jongsten. Vanaf de kleuterklas begint het leerlingvolgsysteem al. Hier wordt goed gekeken naar de competenties van het kind en welke behoeften het op cognitief (het opdoen van kennis), sociaal-emotioneel en motorisch niveau heeft.

Groep 3 t/m 8
Vanaf groep 3 t/m 8 is er voor elke leeftijd één klas (geen combinatieklassen) met een (streef)groepsgrootte van maximaal 30 kinderen. Door de kleinschaligheid van de Peetersschool is er van iedere groep één klas. Onze vakleerkrachten voor ICT, muziek/drama, handvaardigheid en gymnastiek, werken meestal met halve groepen. Dit is een vorm van klassenverkleining die de leerkracht nog meer ruimte geeft om kinderen individueel te ondersteunen (adaptief).

Extra aandacht
Geen kind is hetzelfde. Bij de Peetersschool streven wij er naar om elk kind de aandacht te geven die het nodig heeft. Wij voelen ons samen met de ouders verantwoordelijk voor onze leerlingen.

- Interne begeleiding. De Peetersschool heeft twee interne begeleiders, een voor de onder- en een voor de bovenbouw. Zij coachen en adviseren de groepsleerkracht door middel van observatie, adviezen over werkvormen en helpen mee bij het opstellen van groepsplannen. Zij participeren in onder- en bovenbouwvergaderingen en overleggen regelmatig samen met de leerkracht met ouders van de kinderen die extra aandacht nodig hebben.

- Aanpassing leerstof. Kinderen die moeite hebben met de leerstof of meer aankunnen, dan wel begaafd zijn, werken in de klas aan een eigen programma via de weektaak.

- Onderwijsassistentie. De school heeft 4 dagen in de week een onderwijsassistent die extra ondersteuning in de groep biedt, waardoor de leerkracht nog meer tijd heeft om met kleinere groepjes te werken.

Plusgroep
Eén dag per week wordt er gewerkt met plusgroepen door een gespecialiseerde leerkracht. Deze ondersteunt de kinderen met uitdagende, verrijkende opdrachten die zij via de weektaak meekrijgen. Ook de leerkrachten worden extra ondersteund in het aansturen van ‘plusopdrachten’ in de klas. Op deze manier hebben alle kinderen de mogelijkheid met verrijkend en uitdagend materiaal aan de slag te gaan.

Externe expertise
We werken samen met diverse externe onderwijsadviesbureaus. En met verschillende psychologen en/of orthopedagogen.

Computers en ICT
Computers nemen in het onderwijs op de Peetersschool een steeds belangrijker plaats in. In elke klas staan meerdere computers. Daarnaast is er nog een apart ICT-lokaal. De kinderen werken hierop met onderwijsprogramma’s, zoeken informatie op en kunnen er projecten en verslagen op maken. In de klas hangen digitale schoolborden, die het lesgeven beeldender en interactiever maken. Ook de mogelijkheid van tablets heeft onze aandacht.

Vanaf groep 6 krijgen kinderen wekelijks computeronderwijs. De lessen gaan over de werking van computers en over het omgaan met onderdelen van het MS-office-pakket zoals Word en Power Point. In groep 7 wordt een begin gemaakt met programmeren. Uiteraard wordt ook veel aandacht besteed aan internet, sociale media, en alle mogelijkheden en gevaren die daarmee samenhangen.