Vereniging, bestuur en medezeggenschapsraad

Vereniging & Bestuur
De Peetersschool is een schoolvereniging, ouders zijn automatisch lid en kunnen zitting nemen in het bestuur. Nieuwe leden van het bestuur worden, na een selectieperiode, benoemd op de Algemene Ledenvergadering. Er is een Algemeen Bestuur (toezichthouder) (AB) en een Dagelijks Bestuur (DB). Dit laatste bestaat uit de voorzitter, de penningmeester, de secretaris en 2 andere leden. Het Dagelijks Bestuur vergadert regelmatig met de directie en heeft een intensief contact met het schoolteam en de ouders. Het AB heeft een toezichthoudende rol. Het DB legt verantwoording af aan het AB over het gevoerde beleid.

Dagelijks Bestuur:

Barbara Verhallen - voorzitter 
Onno Baneke - vice-voorzitter 
Anna van Griethuysen - secretaris 
Joël Wessels - penningmeester
Victor Schut - lid

Algemeen Bestuur:

Kirshna Taneja
Laura Grijpink
Ruben Maase
Paul Carstens
Patricia Post

Algemene Ledenvergadering
Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in het voorjaar legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid, licht nieuwe plannen voor het volgende schooljaar toe en stelt samen met de leden de hoogte van de contributie (ouderbijdrage) vast voor het komende schooljaar.

De algehele leiding van de school ligt in handen van de directeur, Willemien Trommel. Deze is daartoe gemandateerd door het bestuur, dat toezicht houdt op de manier waarop de school wordt geleid. De directie komt in overleg met de leerkrachten tot een voorstel met beleidsuitgangspunten. Deze beleidsuitgangspunten worden door het bestuur vastgesteld. Vervolgens worden gedurende het jaar de concrete uitwerkingen getoetst op deze uitgangspunten.

Leerkrachten en de directeur zijn het eerste aanspreekpunt voor ouders bij vragen of problemen. In tweede instantie kan een van de leden van het bestuur benaderd worden, bij voorkeur per e-mail: bestuur@peetersschool.nl

ANBI
De Peetersschool is een zogenaamde ANBI-instelling.

Voor deze ANBI-status zijn we als school verplicht om op diverse punten inzicht te geven in de organisatie. Hieronder zetten we dit voor u op een rij:

Naam van de instelling          schoolvereniging Peetersschool

RSIN/fiscaal nummer             25.63.423

Post- en bezoekadres            Richard Holstraat 8,  1071SM Amsterdam

Doelstelling                             Onderwijs aan kinderen van 4 t/m 12 jaar

Beleidsplan                             Zie schoolplan

Bestuur                                   Zie schoolgids

Beloningsbeleid                      Zie CAO

Jaarverslag                            Zie bestuursverslag

Financiële verantwoording     Zie financieel bestuursverslag


De Medezeggenschapsraad (MR)

Via de medezeggenschapsraad (MR) hebben ouders en personeel inspraak in het beleid van de school. Voordat belangrijke besluiten genomen worden, vraagt het bestuur en de directie om advies van de MR. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR instemmingsrecht, adviesrecht of informatierecht.  De MR heeft altijd initiatiefrecht. Dit betekent dat zij altijd onderwerpen op de agenda kan zetten die leven bij het personeel, ouders of leerlingen.

De MR bestaat uit vier leden: twee daarvan worden gekozen door het personeel, twee door de ouders. Op dit moment vertegenwoordigen Stijn Bokhove en Rose Wiewel de ouders. Het personeel wordt vertegenwoordigd door Karin Bakker en Lisa Brokelman.

De MR vergadert wanneer nodig. Wil je iets delen of bespreken met de MR, of heb je een vraag? Neem dan contact op via mr@peetersschool.nl of zoek ons op rondom de school.