Boeken

Vereniging, bestuur en medezeggenschapsraad

Vereniging & Bestuur
De Peetersschool is een schoolvereniging, ouders zijn automatisch lid en kunnen zitting nemen in het bestuur. Nieuwe leden van het bestuur worden, na een selectieperiode, benoemd op de Algemene Ledenvergadering. Er is een Algemeen Bestuur (toezichthouder) (AB) en een Dagelijks Bestuur (DB). Dit laatste bestaat uit de voorzitter, de penningmeester, de secretaris en 2 andere leden. Het Dagelijks Bestuur vergadert regelmatig met de directie en heeft een intensief contact met het schoolteam en de ouders. Het AB heeft een toezichthoudende rol. Het DB legt verantwoording af aan het AB over het gevoerde beleid.

 • Fleur Mooren-la Bastide - Voorzitter DB

  Fleur Mooren-la Bastide - Voorzitter DB

 • Iwan Oude Roelink - Penningmeester DB

  Iwan Oude Roelink - Penningmeester DB

 • Meike van Til - lid DB

  Meike van Til - lid DB

 • Anna van Griethuysen - secretaris DB

  Anna van Griethuysen - secretaris DB

 • Sander Gielen - Lid DB

  Sander Gielen - Lid DB

 • Valentine van der Lande - toezichthouder

  Valentine van der Lande - toezichthouder

 • Laura Grijpink - toezichthouder

  Laura Grijpink - toezichthouder

 • Ilona Peek - toezichthouder

  Ilona Peek - toezichthouder

 • Jan-Piet Baars - toezichthouder

  Jan-Piet Baars - toezichthouder

 • Jan Jaap Hangelbroek - toezichthouder

  Jan Jaap Hangelbroek - toezichthouder

 • Krishna Taneja - toezichthouder

  Krishna Taneja - toezichthouder

 • Jan Willem Cramer - toezichthouder

  Jan Willem Cramer - toezichthouder

Algemene Ledenvergadering
Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in het voorjaar legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid, licht nieuwe plannen voor het volgende schooljaar toe en stelt samen met de leden de hoogte van de contributie (ouderbijdrage) vast voor het komende schooljaar.

De algehele leiding van de school ligt in handen van de directeur, Jeroen Oomen. Deze is daartoe gemandateerd door het bestuur, dat toezicht houdt op de manier waarop de school wordt geleid. De directie komt in overleg met de leerkrachten tot een voorstel met beleidsuitgangspunten. Deze beleidsuitgangspunten worden door het bestuur vastgesteld. Vervolgens worden gedurende het jaar de concrete uitwerkingen getoetst op deze uitgangspunten.

Leerkrachten en de directeur zijn het eerste aanspreekpunt voor ouders bij vragen of problemen. In tweede instantie kan een van de leden van het bestuur benaderd worden, bij voorkeur per e-mail: bestuur@peetersschool.nl

ANBI
De Peetersschool is een zogenaamde ANBI-instelling.

Voor deze ANBI-status zijn we als school verplicht om op diverse punten inzicht te geven in de organisatie. Hieronder zetten we dit voor u op een rij:

Naam van de instelling          schoolvereniging Peetersschool

RSIN/fiscaal nummer             25.63.423

Post- en bezoekadres            Richard Holstraat 8,  1071SM Amsterdam

Doelstelling                             Onderwijs aan kinderen van 4 t/m 12 jaar

Beleidsplan                             Zie schoolplan

Bestuur                                   Zie schoolgids

Beloningsbeleid                      Zie CAO

Jaarverslag                            Zie bestuursverslag

Financiële verantwoording     Zie financieel bestuursverslag


De Medezeggenschapsraad (MR)
De wettelijke taak van de Medezeggenschapsraad (MR) is vorm te geven aan de inspraak van ouders en leerkrachten bij de besluitvorming van het schoolbestuur. De MR heeft een adviserende en beperkt er zich in de praktijk toe de gang van zaken op school te volgen. De MR vergadert een keer per jaar met het bestuur. De MR bestaat uit vier leden, twee ouders en twee teamleden en wordt voor drie jaar gekozen.