Bijdragen

De inkomsten van onze Steunstichting-projecten worden op drie manieren ingezameld.

I     Een eenmalige en vrijblijvende  financiële bijdrage

U kunt onze Steunstichting helpen door een eenmalige bijdrage over te maken op onze rekening met nummer NL14RABO0145761509. Graag bij de overmaking de naam van de schenker melden.

Of aan deze schenking fiscale voordelen zijn verbonden zal afhangen van uw eigen situatie. Klik hier voor de mogelijke fiscale voordelen van een eenmalige schenking.

U ontvangt van het bestuur van de Steunstichting een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van de schenking.

II    Een meerjarige gift in de vorm van deelname aan een 5-jarig lijfrente (een periodieke gift in geld).

Uw gift aan de Steunstichting is een periodieke gift als de gift schriftelijk is vastgelegd en de gift gedurende tenminste 5 achtereenvolgende jaren een even hoog bedrag zal zijn. De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden.

Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag.

Onze Steunstichting heeft een ANBI status. De Belastingdienst controleert regelmatig of een instelling nog de ANBI status verdient. Het bestuur van de Steunstichting zal al het mogelijke doen om die status te behouden, maar niets is zo veranderlijk als de fiscale wetgeving! Mocht de Steunstichting de ANBI status verliezen dan informeren we alle schenkers en dan is het aan de schenker of hij/zij nog bereid is de resterende jaarlijkse bedragen te voldoen.

Klik hier voor het downloaden van het formulier 'Overeenkomst Periodieke gift in geld' van de Belastingdienst.

U kunt het formulier printen in tweevoud,  invullen en ondertekenen en beide exemplaren sturen naar Marie-Claire Loudon (Gerrit van der Veenstraat 14,1077 EC Amsterdam) of overhandigen aan een van de bestuursleden van de Steunstichting. Het antwoord op vraag 4b kunt u openlaten want die zal door de Steunstichting worden ingevuld. Vraag 4c is 819595937 (RSIN nummer). Na ontvangst zal namens het bestuur van de Steunstichting de beide exemplaren worden ondertekend. Eén exemplaar zal de Steunstichting behouden en één exemplaar zal aan u worden geretourneerd voor uw eigen administratie en als bewijs voor de Belastingdienst.

In het jaar dat het formulier is getekend kunt u ook uw eerste overmaking doen van het jaarlijkse bedrag op onze rekening met nummer NL14RABO0145761509 onder vermelding van uw naam en het transactienummer dat op de definitieve overeenkomst door de Steunstichting is ingevuld als antwoord bij vraag 4b.

III   Losse giften en ludieke acties van de Steunstichting en/of ouders en/of kinderen, zoals sponsorloop, marktplaats, benefietfeest, wijnevenement, initiatieven van de kinderen.

Deze giften zijn steeds gekoppeld aan een evenement op initiatief van de Steunstichting, het team, de ouders en/of de kinderen. Daarover wordt u steeds via Schoolinfo, de nieuwsbrief of deze website geïnformeerd. Alle ideeën zijn van harte welkom! 

Heeft u nog vragen over fiscale mogelijkheden, opmerkingen of ideeën voor de Steunstichting ? Mail dan aan steunstichtingpeetersschool@gmail.com

ELKE BIJDRAGE, HOE KLEIN OOK, IS ZEER WELKOM!