Kalender

Ouderbijdrage

De Peetersschool vraagt een ouderbijdrage voor de exploitatie van de school. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage.

Waarom een ouderbijdrage?

De Peetersschool is een schoolvereniging, waardoor de leden invloed op het beleid kunnen hebben. Om het door de vereniging gewenste beleid te kunnen uitvoeren, heeft de school een samenhangend pakket van diensten en functies ontwikkeld, zoals extra leerkrachten voor remedial teaching, ICT en klassenverkleining, extra vakleerkrachten etc. De Peetersschool heeft hiertoe langlopende verplichtingen aangegaan onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de vereniging. De bijdrage van de overheid voor personeelskosten en schoolexploitatie is onvoldoende om de door de vereniging gewenste diensten en kwaliteit te kunnen bieden. Teneinde deze extra faciliteiten te kunnen financieren, wordt een ouderbijdrage gevraagd.

Hoeveel bedraagt de ouderbijdrage dit schooljaar?

De ouderbijdrage voor het schooljaar 2020-2021 bedraagt € 225,- per kind. Dit bedrag wordt jaarlijks in samenspraak met de leden (de ouders) vastgesteld tijdens de A.L.V.

Waarom verschilt de hoogte van de ouderbijdrage per school?

De ouderbijdrage hangt vooral af van hetgeen de school betaalt uit de ouderbijdrage. De Peetersschool kiest voor een zogeheten all-in ouderbijdrage. Wij willen ouders een transparant beeld geven van de totale jaarlijkse kosten, in plaats van dat je gedurende het jaar nog verrassingen kunt krijgen. Daarom zijn bij De Peteersschool alle kosten inbegrepen in de ouderbijdrage. U kunt hierbij denken aan: schoolreisjes, kamp (groep 8) en de dagelijkse overblijf. Bij De Peetersschool betaal je dus niet extra voor de overblijf en schoolreisjes.

Op welke wijze wordt de ouderbijdrage geïnd?

Als ouder gaat u na inschrijving een vrijwillige overeenkomst aan met de school. Met deze overeenkomst machtigt u de school om in termijnen ieder jaar de ouderbijdrage te innen.

Kent de school een coulanceregeling?

De school kent een coulanceregeling voor ouders die aantonen dat zij niet (meer) in staat zijn om de ouderbijdrage geheel of gedeeltelijk te kunnen betalen. Ten einde gebruik te maken van deze regeling, dienen ouders contact op te nemen met de penningmeester van het bestuur van de school.

Wat gebeurt er als u de ouderbijdrage niet betaald?

Wij sluiten nooit leerlingen uit van schoolactiviteiten. Graag kijken we samen naar oplossingen.

Wat gebeurt er als er door school helemaal geen ouderbijdrage wordt ontvangen?

Wanneer ouders collectief zouden besluiten om geen ouderbijdrage (meer) te betalen deze overeenkomst niet of maar gedeeltelijk aan te gaan, dan komt uiteraard wel het schoolbeleid in het geding. De vereniging zal dan wellicht de extra voorzieningen moeten terugbrengen. Een ongewenste situatie. Het karakter van de school, waarvoor de ouder kiest, zou hierdoor veranderen.

De ouderbijdrage wordt jaarlijks na overleg in de A.L.V. bijgesteld en kenbaar gemaakt.