Kalender

Ouderbijdrage

De Peetersschool is een schoolvereniging, waardoor de leden invloed op het beleid kunnen hebben. Om het door de vereniging gewenste beleid te kunnen uitvoeren, heeft de school een samenhangend pakket van diensten en functies ontwikkeld, zoals extra leerkrachten voor remedial teaching, ICT, professionele overblijf en klassenverkleining, extra vakleerkrachten etc.

De Peetersschool heeft hiertoe langlopende verplichtingen aangegaan onder de verantwoorde-lijkheid van het bestuur van de vereniging. De bijdrage van de overheid voor personeelskosten en schoolexploitatie is onvoldoende om de door de vereniging gewenste diensten en kwaliteit te kunnen bieden. Teneinde deze extra faciliteiten te kunnen financieren, betalen de ouders een verenigingsbijdrage waarmee ons schoolfonds wordt gevormd.
De overheid heeft wettelijk bepaald dat elke ouder vrijwillig een overeenkomst met de school sluit voor het schoolfonds. De overheid heeft ook bepaald dat ouders voor onderdelen afzonderlijk moeten kunnen intekenen. Wanneer ouders zouden besluiten deze overeenkomst niet of maar gedeeltelijk aan te gaan, dan komt uiteraard wel het schoolbeleid in het geding. De vereniging zal dan wellicht de extra voorzieningen moeten terugbrengen en/of kinderen moeten uitsluiten van die voorzieningen. Een ongewenste situatie.

Het karakter van de school, waarvoor u als ouder heeft gekozen, zou hierdoor veranderen en de afhankelijkheid van de overheid zou dan toenemen.

De school kent een coulanceregeling voor de ouders die kunnen aantonen dat zij door veranderde  omstandigheden niet in staat zijn het volledige bedrag van de bijdrage zoals deze in de overeenkomst is opgenomen te betalen.

De ouderbijdrage voor het schooljaar 2017-2018 bedraagt € 704,- per kind.

Dit bedrag wordt jaarlijks bijgesteld en in de A.L.V. kenbaar gemaakt.