Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

De Peetersschool heeft voor schooljaar 2022-2023 de ouderbijdrage vastgesteld op 225 euro per leerling. Deze bijdrage is vrijwillig en wordt van harte bij u aanbevolen. De ouderbijdragen komen ten goede aan het onderwijs. Zowel leermiddelen als extra zorg voor de leerlingen worden uit deze extra financiële middelen bekostigd. 

De school heeft ook een Steunstichting waar ouders een gift aan kunnen doen. Het geld in de Steunstichting wordt beheerd door ouders. Het doel van de stichting is het in materiële zin ondersteunen van het onderwijs, de leermiddelen en de voorzieningen van de Peetersschool. Het geld wordt onder andere besteed aan specifiek benodigde incidentele investeringen zoals recent nieuwe chromebooks voor de leerlingen, vervanging van digitale schoolborden, en ook verbeteringen aan het schoolplein. Het komt altijd ten goede aan de kinderen.

Ieder jaar wordt verantwoording over de besteding van de ouderbijdragen afgelegd in het financieel jaarverslag van de schoolvereniging. Tijdens de jaarlijkse ALV in juni worden de ouderbijdragen voor het volgende schooljaar vastgesteld.

De school kent een coulanceregeling voor ouders die niet in staat zijn de ouderbijdrage te betalen. Indien dit van toepassing is voor u kunt u contact opnemen met de penningmeester van het  bestuur van de school. 

Voor de TSO (tussenschoolse opvang) vragen we een ouderbijdrage van 315 euro. 

Alle kinderen kunnen tussen de middag op school overblijven. Zij nemen zelf hun eten en drinken mee. Professionals van BSO en TSO Woest Zuid houden dagelijks toezicht tijdens de overblijf. Ter ondersteuning worden ook ouders ingeroosterd om toezicht te houden tijdens de overblijf. Een rooster hiervoor wordt opgesteld door de conciërge Miranda van den Berg en wordt altijd vóór de zomervakantie gedeeld met ouders zodat er ruim van te voren rekening mee gehouden kan worden.

De gemeente Amsterdam heeft voor ouders met een laag inkomen de mogelijkheid om per jaar voor elk schoolgaand kind een scholierenvergoeding aan te vragen, zie  https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/scholierenvergoeding/